Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento. ¿Aceptas? Leer más

va_ES

Valenciano (España)


Nombre Traducción Descripción Última actualización
documents-generated documents-generated documents-generated 09-07-2020 18:30:39
previous-documents previous-documents previous-documents 09-07-2020 18:31:20
Nombre Traducción Descripción Última actualización
Date-of-the-document Data del document a generar Date-of-the-document 02-05-2019 21:03:44
MegaSearch Buscador MegaSearch 20-06-2019 23:20:18
Traceability Traçabilitat Traceability 10-12-2019 19:42:29
VAT-register Llibre d'imposts VAT registration 23-11-2018 16:44:15
abbreviated Abreujat abbreviated 27-02-2020 11:58:10
about Sobre About 23-11-2018 16:44:59
accept Acceptar Accept 23-11-2018 16:45:37
accept-data Acceptar els canvis o l'operació Accept changes or operation 23-11-2018 16:47:12
accept-privacy-policy Accepta la política de privacitat accept-privacy-policy 13-09-2019 23:04:48
accepts-emails-commas Accepta diversos emails separats per comes accepts-emails-commas 15-06-2020 09:42:43
access-denied S'ha denegat l'accés access-denied 13-01-2019 19:22:19
account Conte Account 23-11-2018 16:47:38
account-balance Saldo del conte Account Balance 23-11-2018 16:48:45
account-code Còdic del conte Account code 23-11-2018 16:49:10
account-data-missing Falten senyes en el conte Missing data in the account 23-11-2018 16:50:09
account-length Llongitut del conte Account length 02-05-2019 21:46:03
account-length-error Longitud de subcompte errònia. El subcompte % code% ha de tenir la longitud definida en l'exercici. account-length-error 10-01-2020 17:05:10
account-parent-error El conte pare és incorrecte o no pertany a l'eixercici The parent account is incorrect or does not belong to the exercise 02-05-2019 21:41:01
accounting Contabiltat Accounting 23-11-2018 16:52:58
accounting-accounts Contes contables Accounting accounts 11-04-2019 09:24:20
accounting-balance Balanç accounting-balance 12-12-2019 08:26:30
accounting-balances Balanços accounting-balances 12-12-2019 08:28:14
accounting-concept Concepte contable Accounting concept 23-11-2018 16:53:56
accounting-data-missing El pla contable no s'ha trobat accounting-data-missing 02-02-2019 17:02:26
accounting-date Data de l'assentament Accounting date 23-11-2018 16:54:25
accounting-entries Assentaments contables Accounting entries 23-11-2018 16:55:06
accounting-entry Assentament Accounting Entry 23-11-2018 16:55:23
accounting-entry-date Data de l'assentament Accounting entry date 23-11-2018 16:55:58
accounting-entry-macros-text <p>Pots usar paraules clau especials (macros) per a autocompletar l'informació en el camp descripció:</p><dl><dt>Nom del document</dt><dd>Escriu <strong>%document%</strong> per a afegir el nom del document.</dd><dt>Hui</dt><dd>Escriu <strong>%date%</strong> per a afegir la data actual.</dd><dt>Data d'entrada</dt><dd>Escriu <strong>%date-entry%</strong> per a afegir la data de l'assentament.</dd><dt>Més</dt><dd>Escriu <strong>%month%</strong> per a afegir el nom del més de la data de l'assentament.</dd></dl> <p>You can use special keywords (macros) to autocomplete some information on the description field:</p><dl><dt>Document name</dt><dd>Type <strong>%document%</strong> to add the document's name.</dd><dt>Current date</dt><dd>Type <strong>%date%</strong> to add the current date.</dd><dt>Entry date</dt><dd>Type <strong>%date-entry%</strong> to add the accounting entry's date.</dd><dt>Month</dt><dd>Type <strong>%month%</strong> to add the name of the month of the accounting entry's date.</dd></dl> 23-11-2018 17:07:25
accounting-entry-macros-title Us de les macros en el camp de descripció Usage of macros in the description field 23-11-2018 17:05:43
accounting-exercise-not-found Exercici no trobat accounting-exercise-not-found 01-01-2020 21:52:12
accounting-file Archiu de contes Accounting file 11-04-2019 09:39:47
accounting-heading Grup contable Accounting heading 23-11-2018 17:28:45
accounting-heading-code Número de grup contable ID Accounting heading 23-11-2018 17:29:45
accounting-items Partides contables Accounting items 23-11-2018 17:30:26
accounting-lines-error Erro en les llínees de l'assentament contable accounting-lines-error 13-09-2019 23:07:08
accounting-plan Pla contable accounting-plan 19-03-2019 20:56:59
accounting-possible-duplicated L'assentament està possiblement duplicat en est atre. Si no fora aixina, simplement canvia el concepte per a evitar este mensage. Accounting entry possible duplicated of this other. If there isn't, to avoid this message, simply change the concept. 12-04-2019 00:24:34
accounting-reports Informes contables Accounting reports 23-11-2018 17:34:06
accounting-within-regularization Ja hi ha una regularització d'impostos en aquest període. No es poden fer canvis. The accounting entry is within a regularization of %tax%. It can't be deleted. 10-02-2020 08:45:53
accounts Contes Accounts 11-04-2019 09:24:43
action Acció Action 23-11-2018 17:36:47
actions Accions Actions 23-11-2018 17:37:02
active Actiu Active 13-09-2019 23:17:43
actual-cost-price Preu de cost real actual-cost-price 07-05-2020 08:11:42
add Afegir Add 23-11-2018 17:37:58
add-all-disabled Afegir tot desactivat Add all disabled 23-11-2018 17:41:20
add-all-enabled Afegir-ho tot activat Add all enabled 13-09-2019 23:18:40
add-extra-lines Afegir línies extra add-extra-lines 15-06-2020 09:53:38
add-invoices Afegir factures add-invoices 20-06-2019 23:24:46